Jouw succes, onze missie!

Algemene voorwaarden

Laatst geupdate:
09 oktober 2023

Introductie

Resumeren B.V, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86568892, is gespecialiseerd in het begeleiden, trainen en coachen van kinderen tussen de 9 en 20 jaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriGelijke afspraken en offertes met betrekking tot begeleidings-, training- en coachingstrajecten met Resumeren. Dit omvat alle voorbereidende en uitvoerende handelingen. Bij het intakegesprek wordt u verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Resumeren is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens de begeleidings- en coachingsessies. Resumeren vraagt altijd eerst toestemming aan de ouder/verzorger voordat er overleg met derden plaatsvindt in het belang van het kind. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Resumeren dit bespreken met derden. Dit gebeurt echter altijd na overleg met u. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de geldende privacywetgeving. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Den Haag.

Coaching en begeleiding van kinderen tot en met 20 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder is verantwoordelijk voor het informeren van de eventueel andere gezaghebbende ouder over de begeleiding en het verkrijgen van diens toestemming hiervoor. Hij of zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder bezwaren maakt tegen de coaching, hij of zij de consequenties daarvan op zich neemt. Resumeren kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Resumeren is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Resumeren. Regels rond afspraken voor kinderen tijdens een tussentijds en-of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind of de jongere uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soorten hulpverlening.

Observatie en verslaglegging

Op verzoek van ouders van het kind of de jongere, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt een inschatting gemaakt van de benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind/jongere of de ouders kan een schriftelijke verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Resumeren gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website www.resumeren.nl/tarieven Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Een intakegesprek, kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind/ jongere inbegrepen. Indien er meer dan 15 minuten nodig is, wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. De maandelijkse tarieven van de huiswerkbegeleiding staan vast. Tijdens de eerste maand van de begeleiding zal Resumeren de het tarief aanpassen naar ratio. In de daaropvolgende maanden zal iedere maand hetzelfde bedrag gefactureerd worden ongeacht de extra begeleiding in de maanden die uit 5 weken bestaan of de maanden waarin schoolvakanties plaatsvinden (uitgezonderd de zomervakantie).

Betalingsvoorwaarden

De ouder/ verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Resumeren B.V. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Resumeren een betalingsherinnering sturen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Resumeren genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Resumeren gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Opzegtermijn maandelijkse abonnementen (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding)

01. Beëindiging van de overeenkomst betreft de begeleiding dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
02. Indien u de overeenkomst wenst te beëindigen, dient dit uiterlijk één maand voor de gewenste beëindigingsdatum aan Resumeren B.V te worden meegedeeld via info@resumeren.nl
03. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de betalingsverplichtingen voor de lopende 4 weken van kracht.
04. Tijdens de zomervakantie stopt het maandelijkse abonnement automatisch.

Opzegtermijn variabele abonnementen (bijvoorbeeld bijles of remedial teaching)

01. Beëindiging van de overeenkomst betreft de begeleiding dient schriftelijk te geschieden via info@resumeren.nl
02. Voor de variabele abonnementen hanteren wij geen opzegtermijn, de overeenkomst wordt direct beëindigd.
04. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de openstaande betalingsverplichtingen van kracht.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.

Vrijblijvend kennismaken

Benieuwd welke begeleiding bij uw kind past?
Door "Versturen" te drukken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Resumeren.